مجتمع فنی تهران

گروه ریاضی و آمار

 amar

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
گروه ریاضی و آمار MATLAB مقدماتی Windows ۳۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
مدل سازی و شبیه سازی با MATLAB MATLAB ۶۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
spss I Windows ۳۹ ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
Spss II spss I ۳۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران