مجتمع فنی تهران

گروه مهندسی صنایع

 sanaye

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
گروه مهندسی صنایع Ms Project Windows ۶۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 Windows ۶۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ رزرو
استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK 2008) Windows ۲۴ ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
برنامه ریزی و کنترل ریسک پروژه Windows ۸ ۲,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
کنترل فرایند آماری Windows ۲۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
 COMFAR III Windows ۶۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران