مجتمع فنی تهران

دوره حسابداری مکانیزه همکاران سیستم

شروع دوره جدید نرم افزار همکاران سیستم (سپیدار سیستم ) با همکاری مشترک این شرکت جمعه ۲۳/ ۷/ ۹۵ ساعت ۹الی ۱۲ مدت دوره ۲۰ساعت همراه با گواهینامه معتبر از شرکت سپیدار .تلفن ۷۶۵۰۸۵۷۰و ۷۶۵۰۸۵۷۳

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران