مجتمع فنی تهران

Advanced

گروه عنوان درس مدت(ساعت) شهریه (ریال) منابع آموزشی پیش ثبت نام
Advanced English Advanced 1 (CAE) ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File5 Unit 1-2 رزرو
English Advanced 2 (CAE) ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File5 Unit 3-4 رزرو
English Advanced 3 (CAE) ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File5 Unit 5-6 رزرو
English Advanced 4 (CAE) ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File5 Unit 7-8 رزرو
English Advanced 5 (CAE) ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File5 Unit 9-10 رزرو

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران