نتایج آزمون ها

نتایج آزمون E3

نام استاد: الهام پیوندی روز و ساعت کلاس: یکشنبه و سه شنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون E2

نام استاد: خانم آسنجرانی روز و ساعت کلاس: یکشنبه و سه شنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون PI3

نام استاد: راشین شیرزادیان روز و ساعت کلاس: یکشنبه و سه شنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون A1

نام استاد: مریم بنی سعید روز و ساعت کلاس: پنجشنبه ها ۰۸:۰۰-۱۲:۰۰

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون I5

نام استاد: مریم بنی سعید روز و ساعت کلاس: پنجشنبه ها ۱۳-۱۷

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون E1

نام استاد: خانم نساء باقری روز و ساعت کلاس: شنبه و چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۰۰

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون I2

نام استاد: فرنوش ابراهیمی روز و ساعت کلاس: شنبه و چهارشنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمونPI4

نام استاد: خانم الهام پیوندی روز و ساعت کلاس: شنبه و چهارشنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون PI2

نام استاد: کسری صابری روز و ساعت کلاس:یکشنبه و سه شنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰

⇜ مشاهده نمرات

نتایج آزمون UI2

نام استاد: آقای قلی زاده روز و ساعت کلاس: یکشنبه و سه شنبه ها ۱۸-۲۰

⇜ مشاهده نمرات

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی