مجتمع فنی تهران

Elementary

گروه عنوان درس مدت(ساعت) شهریه (ریال) منابع آموزشی پیش ثبت نام
Elementary English Elementary 1 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File1 Unit 1-4 رزرو
English Elementary 2 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File1 Unit 5-8 رزرو
English Elementary 3 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File1 Unit 9-12 رزرو

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران