مجتمع فنی تهران

Excel 2016

شروع دوره excel2016 از شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

زمان دوره۲۴ ساعت/شهریه دوره۱,۲۰۰,۰۰۰ریال

روزهای زوج ۱۷الی ۱۹:۳۰

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران