مجتمع فنی تهران

ICDL (مقدماتی کامپیوتر)

 ICDL

دوره ICDL یکی از معتبرترین دوره های آموزشی شناخته شده کامپیوتر ، درسطح  بین المللی است که توسط دولتها ، مجامع کامپیوتری وشرکت های خصوصی موردتایید قرار گرفته است.این دوره برای افرادی تدوین گردیده است که با کامپیوتر هیچ آشنایی ندارند ویا اطلاعات مختصری از کار با کامپیوتر دارند ومی خواهند با گذراندن این دوره  معتبر بین المللی ، دانش کامپیوتری مورد نیاز جامع کنونی را کسب کرده ویا دانش خود را ارتقا دهند.

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
ICDL ICDL level (I)  ۰  ۶۸  ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
 ICDL level (II) آشنایی با کامپیوتر  ۶۳  ۲,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
مهارت اول ICDL (مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات-نسخه ۲۰۱۳) ۰ ۸ ۸۰۰,۰۰۰ رزرو
مهارت دوم ICDL (استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها-نسخه ۲۰۱۳) ۰ ۲۴ ۱,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
مهارت سوم ICDL (واژه پردازی – نسخه ۲۰۱۳) آشنایی با کامپیوتر ۲۴ ۱,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
مهارت چهارم  ICDL (صفحه گسترده-نسخه ۲۰۱۳) آشنایی با کامپیوتر ۲۴ ۱,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
مهارت پنجم ICDL (استفاده از پایگاه داده ها-نسخه ۲۰۱۳) آشنایی با کامپیوتر ۲۴ ۱,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
مهارت ششم ICDL (ارائه مطلب-نسخه ۲۰۱۳) آشنایی با کامپیوتر ۱۴ ۹۰۰,۰۰۰ رزرو
مهارت هفتم ICDL (مرور وب و ارتباطات-نسخه ۲۰۱۳) آشنایی با کامپیوتر ۱۲ ۸۰۰,۰۰۰ رزرو
هفت مهارت – ICDL level I , II ۰ ۱۳۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ رزرو

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران