مجتمع فنی تهران

Intermediate

گروه عنوان درس مدت(ساعت) شهریه (ریال) منابع آموزشی پیش ثبت نام
Intermediate English Intermediate 1 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File3 Unit 1-2 رزرو
English Intermediate 2 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File3 Unit 3-4 رزرو
English Intermediate 3 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File3 Unit 5-6 رزرو
English Intermediate 4 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File3 Unit 7-8 رزرو
English Intermediate 5 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File3 Unit 9-10 رزرو

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران