مجتمع فنی تهران

Linux

 linux

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
Linux Linux+ (I) (LPIC 1) آشنایی با کامپیوتر ۴۲ ۶,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
Linux+ (II) (LPIC 1) Linux+ (I) ۴۲ ۶,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
LPIC2 Linux+ (II) ۶۹ ۹,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران