مجتمع فنی تهران

Mikro Tik (میکروتیک)

میکروتیک

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
MikroTik MTCNA آشنایی با کامپیوتر ۲۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
MTCRE ۱۳۱۶۱۸۱۲۳ ۱۶ ۳,۴۵۰,۰۰۰ رزرو
MTCTCE ۱۳۱۶۱۸۱۲۴ ۲۴ ۳,۱۵۰,۰۰۰ رزرو
MTCUME ۱۳۱۶۱۸۱۲۵ ۱۶ ۳,۱۵۰,۰۰۰ رزرو
MTCWE ۱۳۱۶۱۸۱۲۶ ۱۶ ۳,۱۵۰,۰۰۰ رزرو
MTCINE ۱۳۱۶۱۸۱۲۷ ۲۴ ۳,۴۰۰,۰۰۰ رزرو

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران