مجتمع فنی تهران

Pre-Intermediate

گروه عنوان درس مدت(ساعت) شهریه (ریال) منابع آموزشی پیش ثبت نام
Pre-Intermediate English Pre-Intermediate 1 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File2 Unit 1-3 رزرو
English Pre-Intermediate 2 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File2 Unit 4-6 رزرو
English Pre-Intermediate 3 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File2 Unit 7-9 رزرو
English Pre-Intermediate 4 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File2 Unit 10-12 رزرو

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران