مجتمع فنی تهران

Upper Intermediate

گروه عنوان درس مدت(ساعت) شهریه (ریال) منابع آموزشی پیش ثبت نام
Upper Intermediate English Upper Intermediate 1 ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File4 Unit 1-2 رزرو
English Upper Intermediate 2 ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File4 Unit 3-4 رزرو
English Upper Intermediate 3 ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File4 Unit 5-6 رزرو
English Upper Intermediate 4 ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File4 Unit 7-8 رزرو
English Upper Intermediate 5 ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File4 Unit 9-10 رزرو

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران